Trai phieu

  • 100.000.000VND Mức tối thiểu
  • 1.000.000.000VND Mức tối đa
  • 10% - 18% Lãi suất (%/năm)
  • 3 Tháng - 12 Tháng Kỳ hạn