Tài trợ khoản phải thu/Phải trả

Tài trợ khoản phải thu/Phải trả

  • 300.000.000VND Mức tối thiểu
  • 1.000.000.000VND Mức tối đa
  • 10% - 12% Lãi suất (%/năm)
  • 3 Tháng - 6 Tháng Kỳ hạn