Tài trợ thương mại điện tử

Tài trợ thương mại điện tử

  • 100.000.000VND Mức tối thiểu
  • 300.000.000VND Mức tối đa
  • 10% - 15% Lãi suất (%/năm)
  • 3 Tháng - 6 Tháng Kỳ hạn